Prawo

 • decyzja komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym - pobierz pdf

 

 • rozporządzenie rady (WE) NR 2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz dyrektywę 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 - pobierz pdf

 

 • rozporządzenie rady (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - pobierz pdf

 

 • ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego - pobierz pdf

 

 • dyrektywa 2002/15/we parlamentu europejskiego i rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego - pobierz pdf

 

 • rozporządzenie ministra transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych

 

 • Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 879 stan prawny na dzień 28 czerwca 2009 roku - pobierz pdf

 

 • zaświadczenie o działalności

 

 • komunikat ministra transportu z dnia 5 lipca 2007 r.1) w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w międzynarodowym przewozie drogowym - pobierz pdf

 

 • Zalecenie MT ws. formularza do decyzji KE 2007/230/WE Ministerstwo Transportu informuje, e na obszarze Unii Europejskiej obowiazuje decyzja Komisji Europejskiej 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie FORMULARZA dotyczacego przepisów socjalnych odnoszacych sie do działalnosci w transporcie drogowym - pobierz pdf

 

 • ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców - pobierz pdf